Estás en: > Inici > Consellería > Llei de turisme

Llei de Turisme de la Comunitat Valenciana

La importància que l'activitat turística té en l'estructura econòmica de la Comunitat Valenciana, ha sigut el resultat de l'esforç de tots els agents del sector turístic valencià. El volum de negoci del mercat turístic de la Comunitat Valenciana i els reptes que en matèria de qualitat i innovació s'imposen per a consolidar un sector turístic competitiu i estable, conduïxen a la necessitat escometre un text legal operatiu i modern que, establint l'ordenació del turisme en la nostra Comunitat Autònoma, actue com marc legal bàsic sobre el qual s'articule la normativa turística vigent i de futura creació, on s'establisquen els principis generals del desenrotllament i foment del turisme valencià, i on també es definisquen el municipi turístic, les bases de l'ordenació dels espais turístics, s'actualitze el règim sancionador existent en matèria de disciplina turística i es regulen els òrgans de l'Administració Turística Valenciana.

L'objecte de la Llei es concretarà en la consecució de la regulació de l'oferta turística, per mitjà de la correcció de les deficiències d'infraestructura, l'elevació de la qualitat dels servicis, instal·lacions i equips turístics, harmonitzant-la amb les actuacions urbanístiques de l'ordenació territorial i la conservació del medi ambient. Planificació i acomodació de l'oferta turística a les exigències de la demanda actual i potencial, millorant la competitivitat de les empreses turístiques i adaptant les mesures necessàries per a mantindre un adequat nivell de la promoció en cada moment. Preservació dels recursos turístics, evitant la seua destrucció o degradació i procurant el seu correcte aprofitament en totes les modalitats de l'oferta, en especial respecte als valors culturals, històrics-artístics, paisatgístics, urbanístics i mediambientals. Protecció dels subjectes de la relació turística.

La llei s'articula, a més del títol Preliminar dedicat al seu àmbit d'aplicació, en sis títols dedicats a matèries independents, però íntimament lligades en l'intent d'establiment d'unes bases generals per a la regulació del turisme a la Comunitat Valenciana. Així, el títol I es dedica a l'ordenació de l'activitat turística , el títol II es dedica a la promoció turística de la Comunitat Valenciana, el títol III, es dedica a la regulació del municipi turístic, el títol IV, dedicat a l'ordenació dels espais turístics, el títol V es dirigix a l'establiment d'un nou règim de disciplina turística, finalment, el títol VI dibuixa l'estructura bàsica de l'administració turística de la nostra Comunitat, establint el marc legal necessari per a l'existència de l'entitat de Dret Públic a què s'encomana l'execució de la política turística de la Generalitat Valenciana.

 

Compartir

Twitter

Portals

Portal Turístico Telefon 112
© Generalitat Valenciana. Agència Valenciana del Turisme